Nasza Infolinia 58 728 27 22
Sprzedaj gry    
Konsole    
Akcesoria    
Jak to działa
O nas
Szybka płatność

Polityka prywatności

Użytkownik odwiedzający i korzystający z serwisu Buyshark.pl zobowiązany jest zapoznać się z niniejszą Polityką Prywatności. Polityka Prywatności stanowi integralną część Regulaminu.

 

§1. DEFINICJE

1. Usługodawca - firma B&K BARTŁOMIEJ SZATKOWSKI, operator strony Buyshark.pl, z siedzibą w Konstantynowie Łódzkim.

2. Buyshark - serwis pod adresem www.buyshark.pl, za pośrednictwem którego Usługodawca prowadzi swoją działalność.

3. Użytkownik - osoba fizyczna lub firma odwiedzająca serwis Buyshark.pl.

4. Regulamin - regulamin, warunki rejestracji i korzystania z serwisu . Polityka Prywatności jest jego integralną częścią.

 

§2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Usługodawca informuje, że na podstawie ustawy z dnia 29.08.1997r. O ochronie danych osobowych, w ramach nawiązania umowy, realizacji oraz rozwiązania umowy będzie  przetwarzał dane osobowe Klienta składającego zamowienie na stronie/stronach należących do Usługodawcy.

2. Klient korzystający z usług Usługodawcy wyraża zgodę na przetwarzanie danych.

3. Usługodawca zastrzega, że dane Klienta nie będą przekazywane ani odsprzedawane firmom i osobom trzecim.

4. Klientowi przysługuje prawo wglądu do przechowywanych danych osobowych Klienta jak rownież do ich zmiany.

5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności.

 

§3. GROMADZENIE DANYCH

1. Usługodawca będzie przetwarzał dane zgodnie z pkt. 2.

2. Usługodawca informuje rownież o tym iż będzie gromadził dane w postaci adresu IP odwiedzającego, rodzaju systemu operacyjnego, rodzaju przeglądarki internetowej i innych danych gromadzonych przez oprogramowanie serwisu oraz system statystyczny Google Analytics.

3. Usługodawca informuje, że na urządzeniach, za pomocą ktorych będą wyświetlane serwisy Usługodawcy mogą być umieszczane informacje mogące identyfikować odwiedzającego (pliki "cookies") jak rownież informować o ilości wizyt na serwisach będących własnością Usługodawcy.

4. Usługodawca realizując proces rejestracji będzie gromadził dane osobowe w postaci adresu e-mail, imienia i nazwiska oraz inne dane jak adres IP i cookies.

 

§4. BEZPIECZEŃSTWO PRZECHOWYWANYCH DANYCH

1. Usługodawca oświadcza, że dysponuje środkami oraz wiedzą zapewniającą bezpieczeństwo danych osobowych Użytkownika. Usługodawca oświadcza, że dane Użytkownika będą chronione przed dostępem osob nieupoważnionych jak rownież będzie zapewniona ich całkowita integralność.

 

§5. PRZETWARZANIE DANYCH

1. Usługodawca zastrzega sobie prawo przetwarzania otrzymanych danych Użytkownika w celu umożliwienia mu korzystania z Buyshark.pl.

2. Usługodawca zastrzega sobie prawo przekazania danych Użytkownika uprawnionym organom zgodnie z przepisami prawa polskiego.

3. Użytkownik ma prawo do poinformowania Usługodawcy o zaprzestaniu przetwarzania danych Klienta. Wiąże się to z usunięciem danych osobowych Użytkownika.

4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do przekazania danych Użytkownika w sytuacji kiedy działanie Klienta nie jest zgodne z prawem polskim i/lub w przypadku wpłynięcia prawomocnego wniosku od organow państwowych. Jest to rownoznaczne z odmową zaprzestania przetwarzania danych osobowych Użytkownika przez Usługodawcę.

 

§6. ZMIANA DANYCH

1. Użytkownik ma prawo do dokonywania zmiany danych osobowych przekazanych Usługodawcy.

2. Użytkownik chcący dokonać zmiany danych osobowych ma możliwość samodzielnej zmiany danych osobowych w tzw. panelu użytkownika, ktory jest dostępny dla wszystkich Użytkownikow.

3. Użytkownik zobowiązany jest przy zmianie danych osobowych podać prawdziwe dane. W przypadku podanie danych niezgodnych z rzeczywistością Usługodawca ma prawo do zawieszenia świadczenia usługi.

 

§7. USUNIĘCIE DANYCH

1. Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Usługodawcy. Wniosek o całkowite usunięcie danych osobowych należy przesłać na adres biuro@buyshark.pl.

2. Usunięcie danych Użytkownika jest rownoważne z rozwiązaniem umowy z Usługodawcą., ale nie jest rownoznaczne z usunięciem konta Użytkownika oraz zamieszczonych przez niego treści.

 

§8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych przez Politykę Prywatności zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie kwestie sporne dotyczące Polityki Prywatności będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscu prowadzenia działalności przez Usługodawcę.

Newsletter
Dołącz do BuyShark.pl